Committees

Conference Chair:
Conference Co-chair:
Di-Jing Huang
Way-Faung Pong
 
International Steering Committee: Arun Bansil (Chair)
Esen E. Alp
Thomas P. Devereaux
Keijo Hämäläinen
John Hill
Di-Jing Huang
Zahid Hussain
Hiroshi Kawata
Michael Krisch
Yoshiharu Sakurai
Winfried Schuelke
International Program Committee: Yoshiharu Sakurai (Chair)
Peter Abbamonte
Alfred Baron
Uwe Bergman
Jin-Ming Chen
John Duffy
Giacomo Ghiringhelli
Pieter Glatzel
Thomas Gog
Frank de Groot
Jinghua Guo
Yoshihisa Harada
John Hill
Simo Huotari
Kenji Ishii
Young-June Kim
Ting Kuo Lee
Giulio Monaco
Chung-Yu Mou
Joseph Nordgren
Way-Faung Pong
John Rehr 
Nina Rohringer
Jan-Erik Rubensson
Jean-Pascal Rueff
Naurang Saini  
Thorsten Schmitt
Takami Tohyama
Ku-Ding Tsuei
Jeroen van den Brink
Michel van Veenendaal
Hasan Yavas
Kejin Zhou
Local Organizing Committee: Jin-Ming Chen (Chair)
Nozomu Hiraoka (Co-chair)
Ku-Ding Tsuei (Co-chair)
Cheng-Maw Cheng
Jau-Wern Chiou
Chao-Hung Du
Jenn-Min Lee
Jiunn-Yuan Lin
Ping-Hui Lin
Jun Okamoto
Wen-Bin Wu
Stella Su (Secretary)